0
Košík je prázdný
0

  POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

  29.4.2024

  Předseda správní rady společnosti Entec Solutions a.s. se sídlem Březová č.p. 180, PSČ 763 15 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B vložka 7895, IČO 47911514 svolává v souladu se zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a stanovami společnosti

  řádnou valnou hromadu

  která se bude konat dne 29.5. 2024 v 10,00 hodin na adrese 763 15 Březová čp. 158, zasedací místnost s následujícím pořadem jednání:

  1. zahájení, kontrola schopnosti usnášení
  2. volba orgánů valné hromady – předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů
  3. schválení pořadu valné hromady
  4. schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
  5. výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o vztazích
  6. diskuse
  7. závěr

  Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

  K bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

  Návrh usnesení:

  Předsedou valné hromady se volí Ing. Martina Vlčková.

  Zapisovatelem na valné hromadě se volí Ing. Evžen Varadinek

  Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí Ing. Martina Vlčková a Ester Faldíková

  Osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě se volí Ester Faldíková

  Zdůvodnění:

  Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje správní rada s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

  K bodu 3 pořadu (schválení pořadu valné hromady)

  Návrh usnesení:

  Valná hromada schvaluje pořad valné hromady ve znění uvedeném v pozvánce zaslané akcionářům společnosti a zveřejněné na webových stránkách společnosti. 

  Zdůvodnění:

  Jedná se o povinnost plynoucí z platných právních předpisů.

  K bodu 4 pořadu (schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023)

  Návrh usnesení:

  Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou společnosti..

  Zdůvodnění:

  Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 v předloženém znění.

  K bodu 5 pořadu  (výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o vztazích)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Návrh usnesení:

  Bere se na vědomí výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je i zpráva o vztazích)

  Zdůvodnění:

  Zpracování a předložení výroční zprávy a zprávy o vztazích je povinností správní rady plynoucí ze zákona o obchodních korporacích a zákona o účetnictví v platném znění.

   

  Akcionáři mají právo se vyjádřit k pořadu jednání případně jej doplnit přípisem doručeným společnosti ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

  Účetní závěrka za rok 2023 a další zprávy předkládané ke schválení valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Březová čp. 201, 763 15 Slušovice v pracovní dny od 9.00 hod.  – 15.00 hod. počínaje dnem 29. dubna 2024 do dne konání valné hromady, případně na vyžádání budou zaslány elektronickou poštou.

  Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9,30 hod. Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci také plnou mocí příp.i výpisem z obchodního rejstříku, je-li akcionář právnickou osobou s uvedením osoby oprávněné jednat za akcionáře.   Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě a nárok na schválený podíl na zisku je u zaknihovaných akcií na jméno zápis osoby v seznamu akcionářů 7 dnů přede dnem konání valné hromady. Hlasování na valné hromadě bude umožněno těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

  Březová, dne 29. dubna 2024

             

        Ing. Martina Vlčková v.r.

                                                                                                          Předseda správní rady

                                                                                                         Entec Solutions a.s.